Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de BVS verplicht jullie mede te delen wat we met jullie gegevens doen, die jullie bij aanvang van jullie lidmaatschap met ons hebben gedeeld. Dit is zo geregeld in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG). 

Bewoners Belangenvereniging de Schooten “Samen Sterker” respecteert de privacy van haar leden, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledig transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheid voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens

De aan u beschikbaar gestelde privacy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook ’de beheerder’):
Bewoners Belangenvereniging de Schooten  “Samen Sterker”, gevestigd te Heiligharn 242, 1785 ST, Den Helder, KvK nummer: 40634021.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door de Bewoners Belangenvereniging “Samen Sterker”. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
Naam
Adresgegevens 
E-mailadres(sen)
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer(s) (i.v.m. automatische incasso lidmaatschap)

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
Onze ledenadministratie 

Artikel 4 –  Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wisseling van uw persoonsgegevens of beperking van de door u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@samensterker.info

2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden genomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur van het lidmaatschap

 Artikel 8 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van Alkmaar van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 9 – Contact

Voor verzoeken, vragen of meer informatie, stuur een mail naar info@samensterker.info

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 25 mei 2018

Wijkvertegewoordigers gezocht

Word wijkvertegenwoordiger van bewonersbelangenvereniging de Schooten “Samen Sterker”


BVS Bewonersbelangenvereniging de Schooten “Samen Sterker” 
Heilig Harn 242 
1785 ST Den Helder 
Website: www.samensterker.info 
Email: info@samensterker.info 
Rekeningnummer: NL28INGB0003738478 
K.v.K. te Alkmaar: 40634021

Scroll to Top