Statuten en Huishoudelijk reglement

Bij het oprichten van onze vereniging zijn er statuten opgesteld. Deze statuten zijn opgenomen in de notariële akte; hierdoor krijgt de vereniging volledige rechtsbevoegdheid. Dit is de veiligste keuze omdat de bestuurders hierdoor niet hoofdelijk aansprakelijk zijn. In de statuten staat onder andere beschreven hoe de procedures lopen, wie waar verantwoordelijk voor is en wat de doelstelling is. Samengevat: het zijn de belangrijkste regels binnen de vereniging.

In de statuten van de vereniging zijn, in ieder geval, de volgende punten opgenomen:

De naam van de vereniging en vestigingsplaats
Het doel van de vereniging
De verplichtingen van de leden tegenover de vereniging
Wijze van bijeenroeping van de algemene ledenvergadering
Wijze van benoeming en ontslag van bestuurders
Bestemming van positief saldo na ontbinding vereniging

Naast statuten heeft de vereniging ook een huishoudelijk reglement opgesteld. Het huishoudelijk regelement beschrijft de dagelijkse gang van zaken. Het bevat aanvullende en uitwerkingen van de statuten: regels, richtlijnen en afspraken, maar ook de taken en bevoegdheden van bestuursleden.
Het is dus een aanvulling op de statuten. 

Een wijziging in de statuten wordt door de notaris vastgelegd in een akte van statutenwijziging (dit is verplicht). Bij een wijziging in het huishoudelijk reglement, hoeven we niet naar de notaris. Het huishoudelijk reglement is niet openbaar.

Hieronder vindt u de getypte versie van de documenten.
Wilt u de originele statuten en of huishoudelijk reglement inzien, dan kan dat na het maken van een afspraak op ons kantoor.

Download Huishoudelijk reglement
Download Statutenwijziging

Wijkvertegewoordigers gezocht

Word wijkvertegenwoordiger van bewonersbelangenvereniging de Schooten “Samen Sterker”


BVS Bewonersbelangenvereniging de Schooten “Samen Sterker” 
Heilig Harn 242 
1785 ST Den Helder 
Website: www.samensterker.info 
Email: info@samensterker.info 
Rekeningnummer: NL28INGB0003738478 
K.v.K. te Alkmaar: 40634021

Scroll to Top