Uitnodiging Verkiezing Bestuur

Bewonersbelangenvereniging

Heiligharn 242

tel: 0223-635150

e-mail: info@samensterker.info

“Samen Sterker” De Schooten

1785 ST Den Helder

website: www.samensterker.info

IBAN: NL52 INGB 0006 2599 49

Den Helder, oktober 2015

Aan: Leden Bewoners Belangen Vereniging Samen Sterker

Onderwerp: Uitnodiging Verkiezing Bestuur

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van een Bijzondere Ledenvergadering welke gehouden zal

worden op woensdag 28 oktober 2015 in het wijkservicepunt “De Boerderij”, Gravin Magdalena van

Waardenburglaan 22 Entree aan de achterzijde . Aanvang: 19.30 uur. 19.00 uur inloop met koffie.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter (a.i.):

2. Vaststellen agenda:

3. Verkiezing bestuur:

Aftredend en niet herkiesbaar:

1. Dhr. Paul Kragt, heeft bedankt als voorzitter en als lid van BVS..

2. Dhr. Willem van de Vuurst, (lid 668), Graaf Willem II straat 64,. heeft op de vergadering van 12 maart

2014 vanwege zijn gezondheid te kennen gegeven te willen stoppen met het secretariaat.

Verkiezing nieuwe bestuursleden

De navolgende leden hebben zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie en moeten in functie gekozen

worden:

1.Als voorziter: Dhr. Harry Scharloo, (lid 723), Heilgharn 206

2.Als secretaris: Mevr. Jaqueline Breen-Scholten (lid 569), Zeeloodsenlaan 33

3. Als penningmeester: Dhr. Gerard Breen (lid 569), Zeeloodsenlaan 33

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich nog tot een uur voor aanvang

vergadering aanmelden bij het secretariaat (a.i.) tel.: 0223 630732.

Rondvraag

Sluiting

Namens het bestuur,

Bewoners Belangenvereniging Samen Sterker