Algemene ledenvergadering

Er is weer bijna een jaar voorbij hoog tijd voor ons jaarlijkse ledenvergadering. Hieronder vind u de agenda van onze vergadering we hopen dat uw er weer in grote getalen bij bent.

Uitnodiging jaarvergadering 2017

Voor de algemene jaarvergadering van BVS Samen Sterker

Datum:               22 maart 2017

Locatie:               in het wijkservicepunt “De Boerderij”, Gravin Magdalena van Waardeburglaan 22

Aanvang:           19:30 uur inloop Vergaderzaal 1ste verdieping met koffie vanaf 19:00 uur.

                            Lift aanwezig

 

AGENDA

1.           Opening door de voorzitter.

2.           Ingekomen stukken en mededelingen.

3.           Vaststellen van de agenda.

4.           Vaststellen notulen van de Algemene jaarvergadering van 23 maart 2016.

5.           Jaarverslag Secretaris 2016

6.           Financieel jaarverslag penningmeester over 2016

7.           Verslag kascontrole commissie

8.           Voorstellen tot dechargeren van het bestuur

9.           Verkiezing kascontrole commissie (zie toelichting)

10.         Behandeling en vaststellen begroting.  

11          Beleid bestuur

12          Verkiezing leden bestuur (zie toelichting)

13.         Rondvraag.

14.         Gastspreker(s)

15.         Sluiting

 

Informeel gedeelte met een drank je van het bestuur Samen Sterker.

Toelichting punt 9: Aftredend…er zal een nieuwe kascontrole lid worden gekozen

Toelichting punt 12: Volgens rooster aftredend en herkiesbaar

Dhr C. Dekker